Previous
Next

Епидемията от Covid-19 оказа въздействие върху целия свят и бързо се превърна в пандемия, засягайки много сфери – от образованието до здравеопазването, от търговията до промишлеността, наагайки неизбежна цифрова трансформация. Заедно с пандемията, бързото развитие на цифровия свят промени посоката на развитие на образователния сектор.

 Училищата по цял свят трябваше да преминат към дистанционно обучение, независимо дали бяха подготвени за това. Прогнозите са, че дистанционното обучение ще продължи още известно време, дори ако условията се върнат към нормалното. И така, доколко училищата, образователните системи, учителите и учениците са готови за този преход? С цифровизацията, достъпът до информация стана много лесен, което промени и ролята на учителя от преподавател на ментор. Физически учителите и учениците не се намират на едно и също място, учениците получават образование независимо от мястото във всеки аспект от живота си. В обобщение, преходът към дистанционно или онлайн образование в рамките на пандемията Covid-19  създава необходимост от адаптиране на съществуващите процеси на обучение в тази посока. Необходимо е да се добавят нови цели на обучението, стратегии за учене и преподаване, умения и компетентности, както и нова интерпретация на отношенията между учител и ученик в процесите на дистанционно или електронно обучение.

Повишаването на качеството, приобщаването на участниците в образователната система и осигуряването на цифрови умения за всички по време на цифровия преход е от стратегическо значение за ЕС, съгласно Планът за дигитализация на образованието 2021-2017 г. (DEAP). Международното проучване на ОИСР за преподаването и ученето от 2018 г. показва, че само 39 % от преподавателите в ЕС, се чувстват добре или много добре подготвени за използването на цифровите технологии в ежедневната си работа, като има значителни разлики в страните от ЕС. Според проучването, цитирано и от Комисията, учениците в началните и прогимназиалните училища (и учениците, които зависят в по-голяма степен от физическото присъствие на възпитател или учител) са особено засегнати през този период. Ето защо проектът е насочен именно към разработване на учебни програми и интерактивно образователно съдържание за средните училища (5-7 клас).

Имайки предвид избоените фактори, считаме че са необходими последователни действия, за да се пренастрои образованието на ниво ЕС от всчики отговорни институции. Проектът е насочен към предоляването на основните недостатъци и неравенствата в образователните системи на страните-партньори и осигурява подкрепяща среда и ресурси за поддържане на приемствеността в обучението и подобряване на качеството. С различните продукти, които ще бъдат разработени, проектът ще допринесе за ефективното предоставяне на дистанционно обучение и за ефикасното използване на интерактивни обраозвателни ресурси.

Проектът Digitools има за цел да развие компетенциите и капацитета на всички заинтересовани страни в образованието – ученици, родители, учители и училищни ръководители. Ръководителите на образователни институции играят ключова роля за дигитализацията на  образование. Те трябва да разберат как и къде цифровите технологии могат да подобрят образованието; да осигурят подходящи ресурси и инвестиции; да овластят преподавателите;

да се учат от най-добрите практики и да подкрепят съответните организационни промени и култура, която цени и възнаграждава иновациите и експериментите. Системите за образование и обучение трябва да се развиват и адаптират, а това изисква всички участници, включително институционалното ръководство и лицата, вземащи решения в областта на политиката, да ръководят тази промяна.

В рамките на проект ще бъдат разработени 4 интелектуални продукта:

1) Моят цифров клас

 2) Компас за оценяване и анализ

 3) Ръководство за учители-ментори

 4) Бяла книга: препоръки за изграждане на капацитет в областта на цифровото образование

С продуктите, разработени в рамките на проекта Digitools:

 -Ще бъдат развити уменията и компетенциите на учителите, които преподават природни науки, математика и английски език в средното училище, да разработват дигтални ресурси и да провеждат електронно обучение. Ще им бъдат предоставени готови

дигитални учебни материали и дигитални инструменти за оценяване.

 -Ще бъдат развити уменията на учителите за менторство в областта на цифровите технологии, за да мотивират учениците си;

 -Учениците в средните училища (5-7 клас) ще получат дигитално съдържание за часовете по природни науки, математика и английски език и платформа, базирана на геймификация, която ще им осигурява достъп до уроците от всякъде.

 -Образователните институции и техните ръководители ще получат препоръки за това как да насърчават цифровизацията в своите организации.

 -Родителите ще получат пътна карта за това как да допринесат за обучението на децата си.