Координатор на проекта

Областна администрация на Истанбул

Областната администрация на Истанбул отговаря за регулирането и надзора на общата администрация в града. Тя изпълнява инструкциите и заповедите на министерствата, осигурява обнародването на правителствени решения и прилагането на закони и подзаконови актове. Областната администрация на Истанбул е най-висшият административен орган в града и обслужва различни сфери с около 300 държавни служители.


От името на областната управа на Истанбул се изпълняват националните и международните проекти, както и тези, финансирани от Европейския съюз. Проектите са насочени приоритетно към подкрепа за групи в неравностойно положение като хора с увреждания, имигранти, жени, NEETs и безработни възрастни. Областната управа си сътрудничи с различни публични институции, университети, центрове за обучение, центрове за професионално образование и НПО-та.

Партньорски консорциум

Регионална дирекция на образование в Истанбул

Регионалната дирекция за образованието в Истанбул има около 400 служители, които отговарят за 160 500 учители и 2 922 000 ученици в мегаполиса. В 39-те района на Истанбул в Азия и Европа имат свои административни ръководители и звена. Дирекцията отговаря за всички образователните дейности в Истанбул.

boun_logo_png

Босфорски университетът

Босфорския университет е водещ държавен университет в Турция със 159-годишна история и силни традиции в международното сътрудничество (http://www.boun.edu.tr). Основан през 1863 г. под името “Робърт Колидж”, като първият американски колеж извън пределите на САЩ и става водеща образователна институция в региона в продължение на повече от един век. През 1971 г. е трансформиран в турски държавен университет. Босфорския университет има над 600 преподаватели и над 300 научни работници и асистенти. Около 70 % от преподавателите са получили докторските си степени в международно признати и престижни академични институции. Подкрепени от дългогодишните традиции и академичните постижения, в бакалавърските програми се приемат зрелостници с много виски резултати на централизирания национален приемен изпит провеждан ежегодно сред 2,2 милиона завършващи средно образование. Обучението във всички факултети и във всички степени – от бакалавърска степен до докторска, се провежда на английски език. Визията на Босфорския университе е повишаване на конкурентоспособността в областта на академичните изследвания и включването му сред най-добрите изследователски университети в света. В съответствие с този стратегически приоритет, университетът осъществява мултидисциплинарно международно сътрудничество в областта на научните изследвания и образованието в своите шест кампуса с 4 факултета, 32 академични департамента, 2 училища и 30 изследователски центъра.

Center For Educational Initiative Association

Център за образователни инициативи (ЦОИ) е сдружение с нестопанска цел, чиято цел е да насърчава иновативациите и да подпомага реформата на българската образователна система. Основните цели на организацията са да насърчава партньорствата в областта на образованието на местно, регионално и европейско ниво, да прилага нови методи за преподаване, основно базирани на ИКТ, и да разширява сътрудничеството между държавните институции, образователните и научните организации, и неправителствените организации на всички нива чрез професионални мрежи и платформи.

Експертизата на CEI обхваща следните области:

1. Обучение на учители;
2. Електронно-базирано обучение и преподаване;
3. Насърчаване на иновативни практики;
4. Информационни кампании;
5. Организиране на конференции, семинари и работни срещи;
6. Организиране на публични дискусии и дебати;
7. Изследвания и работа на терен.

През 2010 г. Център за образователни инициативи създаде Обучителен център, чиято основна цел е да обучава учители, директори на училища, университетски преподаватели и експерти в о в умения за електронно-базирано обучение и дигитални компетенции. Обучителният център предлага разнообразни методически курсове за преподаване, базирани на ИКТ, оценителни методики, базирани на ИКТ, и др., чрез използването на отворени образователни ресурси като MOODLE. До момента са обучени над 4000 учители от средните училища от повече от 150 училища в цялата страна. Повече от 40 университетски преподаватели са завършили специалните програми, като разработените за Факултета по славянски филологии и Историческия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

ЦОИ има собствена Програма за развитие на дигитални умения за учители с повече от 10 квалификационни курса, включващи и създаване на онлайн учебно съдържание чрез виртуалната реалност. Курсовете са част от Информационния регистър на одобрените програми за обучение на педагогически специалисти – https://iropk.mon.bg/

Инокуолити Системс

„Проект Digitools има за цел да допринесе за развитието на дигиталните компетенции на всички заинтересовани страни в образованието – учители, ученици, родители и училищни ръководители – в процеса на дигитализация в образованието, който придоби по-голямо значение с пандемията Covid-19. Основните цели на проекта са: – да предостави готови дигитални учебни материали, инструменти за цифрово оценяване за средните класове (STEM, математика и английски); – да подобри уменията за дигитално менторство на учителите; – да предостави възможност за електронно обучение и платформа за СТЕМ, математика и английски език; – да предложи насоки и препоръки за обучаващи организации, институции и лица, вземащи решения за това как да насърчават дигитализацията в своите организации; – да предложи пътна карта за родителите как да се включат в процеса на учене съвместно с децата си.

Ругионален инспекторат на образованието в Яш, Румъния

Регионалният инспекторат по образованието в Яш, Румъния е публична институция, която осигурява професионална квалификация, координира и оценява училищата и центровете за обучение, за да гарантира високо качество на образователните услуги, непрекъснато усъвършенстване, ефективност на националната/местната образователна система и нейната съвместимост с европейските системи.

В качеството си на местен представител на Министерството на националното образование, Регионалният инспекторат по образованието в Яш изпълнява образователната политика на румънското правителство, като се стреми да направи националната образователна система съвместима с разпоредбите на Европейския съюз, както е отразено и в органограмата на институцията.

Адванс Технолоджи Системс

Advanced Technology Systems (ATS) предлага софтуерни решения и услуги за образованието, публичната администрация и бизнеса. Нейните решения за електронно управление са внедрени от повече от 80 публични организации, включително министерства и областни администрации. Продуктите, разработени от ATS, се поддържат от отдела за научни изследвания и иновации, чиято мисия е да създава нови икономически и социални ценности. ATS координира и участва като технически ръководител в различни национални и европейски изследователски проекти, насочени към технологично подпомагане на обучение, като INCLUDEME – Inclusive Digital Environments to Enable High-Quality Education for Disadvantaged and Disabled Learners; DT4S – Design Thinking for Sustainability Education; VIE – Virtual presence in Higher Education Hybrid Learning Delivery; BEACONING – Breaking Educational Barriers with Contextualised, Pervasive and Gameful Learning; Games and Learning Alliance и др. Усилията на организацията са насочени към разработването на широкомащабни учебни екосистеми, авторски инструменти, решения за достъпност, електронни игри, хранилища с отворен достъп и др. Тези решения са приложени в повече от 15 държави. ATS е активен участник в национални и международни мрежи, като BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualised, Pervasive and Gameful Learning), ARIES (The Romanian Association for Electronic Industry and Software) – най-голямата ИТ асоциация в Югоизточна Европа, и Румънската партньорска лаборатория за усъвършенстване и развитие на образованието.

INFODEF

Институт за насърчаване на развитието и обучението (INFODEF) е частен, независим център за научни изследвания, развитие и иновации, чиято мисия е да разработва и изпълнява проекти, които допринасят за устойчиво и приобщаващо образование, културата и иновациите. Центърът разработва иновативни инструменти, методологии, продукти и услуги, които отговарят на днешните социални и икономически предизвикателства, предвиждат и насърчават промените в обществото.

INFODEF подкрепя модернизацията на образователните системи и образователните иновации в държавните и частните образователни институции на национално и европейско равнище. Една от основните области на експертиза е разработването на иновативни методологии и инструменти за подпомагане на работата на специалистите, работещи със специфични групи, като например млади хора, имигранти, нискоквалифицирани възрастни, хора с увреждания, затворници и други групи в неравностойно положение.